การบริการทางด้านการศึกษา

การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้นั้น จำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานและสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานนานาชาติ การประกันคุณภาพจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่งที่สถานศึกษาต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการบริหารสถานศึกษา การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสังคมที่ต้องการเปลี่ยนเป็นสังคมคุณภาพ ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ ของสังคมต้องเน้นให้เกิดระบบคุณภาพ เพราะหากสังคมคู่แข่งดำเนินงานมีคุณภาพที่ดีกว่าผลผลิตของสังคมก็จะเป็นที่ต้องการ

คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่มซึ่งมีพื้นที่บริการ รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลายการขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาและส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้ดีและส่งผลเชิงบวกต่อการผลิตพัฒนาในการทำงานของอาจารย์ได้ ซึ่งสามารถลดการว่างงานได้ด้วย โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาได้ 4 กลุ่มดังนี้

1.วิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นเพื่อเตรียมกำลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ เช่น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

2.สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี ซึ่งจะเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงได้

3.สถาบันเฉพาะทาง ซึ่งจะเน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง เฉพาะกลุ่มสาขาวิชาเช่น สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ เป็นต้น

4.สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ซึ่งจะเน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกและเน้นการทำวิทยานิพนธ์และการวิจัย

จะเห็นได้ว่าการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นต่อการขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า สามารถที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้ จึงควรให้ความสำคัญกับการศึกษาเพราะนอกจากที่กล่าวนี้ การศึกษายังช่วยเรามีคุณภาพชีวิตที่ขึ้นอีกด้วย อีกทั้งจะช่วยให้ประเทศขับเคลื่อนไปในทางที่ดี

Comments are closed.