การจัดการศึกษาสอดคล้องกับการพัฒนาในระบบทุนนิยมในปัจจุบัน

2

จะว่าไปแล้วการศึกษาไทยนั้นก็มีส่วนที่ประสบความสำเร็จอยู่พอสมควรนะความสำเร็จประการที่หนึ่ง  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ ต้องยอมรับว่าการศึกษานั้นทำให้ประเทศชาติมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะระบบการศึกษาให้เรารู้จักรากเหง้า และความรู้สึกร่วมว่าเป็นคนไทย ด้วยกิจกรรมปลูกฝังง่าย ๆคือการเข้าแถวหน้าเสาธง การกล่าวคำปฏิญาณ ตลอดจนการสอนสอดแทรกการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย แม้จะไม่เทคนิคอะไรก็จะยังมี concept นั้นติดสมองอยู่

ความสำเร็จประการที่สอง การจัดการศึกษาสอดคล้องกับการพัฒนาในระบบทุนนิยมดังเช่นปัจจุบัน ได้แก่ โรงเรียนผลิตแรงงาน โรงเรียนผลิตแรงงานคนเพื่อป้อนตลาดแรงงาน ทำให้ประเทศเรา มีแรงงานทั้งที่มีฝีมือ และไม่มีฝีมือ อยู่ตามโรงงานต่าง ๆอยู่ตามสถานประกอบการต่าง ๆ เพราะชีวิตประจำวันในโรงงานสถานประกอบการกับโรงเรียนนั้นเหมือนกัน คล้ายกัน สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยโดยแรงงานรากฐาน ที่เป็นคนดีไม่เรียกร้องอะไร

ความสำเร็จประการที่สาม การจัดการศึกษานั้นได้สร้างชนชั้นนำที่มีความเก่งกาจไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อเอาไว้เป็นหัวหน้าในสถานประกอบการ ผู้จัดการ และผู้นำในหน่วยราชการ ที่มีการศึกษาสูง ประสบความเร็จในการเรียนและการทำงานซึ่งมีความสมดุลกับแรงงานในความสำเร็จประการที่สอง ความสำเร็จที่สำคัญก็คือ การได้โอลิมปิกทางวิชาการ การแข่งขันหุ่นยนต์ชนะเลิศ การพับจรวดกระดาษฯลฯ

ความสำเร็จประการที่สี่่ การจัดการศึกษานั้น สามารถถ่ายทอดประชาธิปไตยแบบไทย ๆ ได้สำเร็จ ระบบโรงเรียนกับประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นเรื่องเดียวกับประชาธิปไตยแบบไทย ๆ โดยมองที่ความสัมพันธ์ของอำนาจ แม้ว่าโรงเรียนจะบอกว่าได้จัดการเรียนการสอนประชาธิปไตยในหลักสูตรแล้ว แต่ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสถานศึกษา ก็บ่งบอกถึงประชาธิปไตยแบบไทย ๆ ได้ดี

ความสำเร็จประการที่ห้า การจัดการศึกษานั้นสามารถเพิ่มจำนวนของผู้ได้รับการรับรองทางการศึกษาในระดับต่าง ๆ ว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกระดับได้ความสำเร็จประการที่หก การจัดการศึกษาสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสังคมจำนวนมาก ได้แก่การจ้างครู การจ้างครูอัตราจ้าง มีตำแหน่งมากมายในโครงสร้างนั้น ๆ ไ่ม่ว่าจะเป็นอุดมศึกษาหรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็มีการจ้างงานตลอดจนการจ้างงานให้กับองค์กรภายนอกที่ใช้ปริมาณเงินมหาศาล ก็สร้างงานสร้างรายได้ กระจายรายได้อย่างทั่วถึง นอกจากจะกระจายรายได้สู่องค์กรต่าง ๆบริษัทห้างร้าน ที่ขายกระดาษ ร้านถ่ายเอกสาร ร้านรับพิมพ์เอกสาร ทั่วหน้ากัน

Comments are closed.